▷ POL-KR: Thea­ter­platz: Grup­pe greift Kre­fel­der

▷ POL-KR: Thea­ter­platz: Grup­pe greift Kre­fel­der an – Zeu­gen gesucht | Pres­se­por­tal Quelle: ▷ POL-KR: Theaterplatz: Gruppe greift Krefelder an – Zeugen gesucht | Presseportal